اجزای سوئیچ قابل تنظیم - بلوک تماس

تصویر شماره قطعه شرح موجودی خرید کنید
704.908.3

704.908.3

EAO

SNAP-ACTION SWITCHING ELEMENT SA

در انبار: ۴٬۳۸۹

$25.06000

704.915.3

704.915.3

EAO

SWITCHING ELEMENT SLOW-MAKE T 2N

در انبار: ۷٬۴۷۷

$14.71000

A22RL-02M

A22RL-02M

Omron Automation & Safety Services

CONTACT BLOCK DPST-NC 10A 120V

در انبار: ۹٬۷۳۴

$11.30000

45-311.1X10

45-311.1X10

EAO

SWITCHING ELEMENT FRONT MOUNTING

در انبار: ۶٬۷۰۳

$16.41000

1.20124.0020000

1.20124.0020000

RAFI

CONTACT BLOCK SPST-NO 10A 125V

در انبار: ۸٬۶۶۸

$12.69000

61-8725.11

61-8725.11

EAO

CONTACT BLOCK DPST-NO 5A 250V

در انبار: ۴٬۹۶۶

$22.15000

61-8655.11

61-8655.11

EAO

CONTACT BLOCK DPST-NC 5A 250V

در انبار: ۴٬۹۶۶

$22.15000

PA2010/2

PA2010/2

Carlo Gavazzi

CONTACT BLOCK SPST-NC 10A 250V

در انبار: ۱۹٬۶۹۶

$6.60000

S4

S4

Altech Corporation

CONTACT BLOCK SPST-NC 10A 600V

در انبار: ۲۰٬۶۰۲

$6.31000

44-152

44-152

EAO

SWITCHING ELEMENT 1NC GOLD/SILVE

در انبار: ۷٬۵۴۴

$14.58000

1.20126.6039000

1.20126.6039000

RAFI

CONTACT BLOCK SPST 3A 120V

در انبار: ۴٬۸۷۳

$22.57000

A3PJ-7020

A3PJ-7020

Omron Automation & Safety Services

CONTACT BLOCK SPDT 5A 125V

در انبار: ۱٬۹۲۹

$67.39000

PA2010/1

PA2010/1

Carlo Gavazzi

CONTACT BLOCK SPST-NC 10A 250V

در انبار: ۱۹٬۶۹۶

$6.60000

5.00100.1400000

5.00100.1400000

RAFI

CONTACT BLOCK SPST-NO 10A 250V

در انبار: ۱۰٬۹۳۴

$10.06000

61-8470.22

61-8470.22

EAO

CONTACT BLOCK DPST 5A 250V

در انبار: ۷٬۱۲۴

$15.44000

1.20122.0330000

1.20122.0330000

RAFI

CONTACT BLOCK DPST-NC 0.25A 35V

در انبار: ۴٬۴۲۲

$24.87000

1.20126.2059000

1.20126.2059000

RAFI

CONTACT BLOCK DPST-NO 3A 120V

در انبار: ۵٬۵۹۵

$19.66000

1.20124.0030000

1.20124.0030000

RAFI

CONTACT BLOCK DPST-NC 10A 125V

در انبار: ۴٬۹۷۰

$22.13000

1.20124.0300000

1.20124.0300000

RAFI

CONTACT BLOCK DPST-NO 10A 125V

در انبار: ۳٬۸۹۷

$28.22000

A3SJ-8050

A3SJ-8050

Omron Automation & Safety Services

CONTACT BLOCK SPDT 0.1A 125V/30V

در انبار: ۲٬۳۸۸

$54.43000

Top